direct naar inhoud van Artikel 28 Wonen - Wooncentrum
Plan: Bolsward Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.19000000040703VA01

Artikel 28 Wonen - Wooncentrum

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Wooncentrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    bijzondere woonvormen;

b.    sociaal-/medische voorzieningen;

c.    sociaal-/culturele voorzieningen;

d.    dagrecreatieve voorzieningen;

 

met daaraan ondergeschikt:

e.    parkeervoorzieningen;

f.     groenvoorzieningen;

g.    speelvoorzieningen;

h.    wegen, straten en paden;

i.      openbare nutsvoorzieningen;

j.      water;

 

met de daarbij behorende:

k.    tuinen, erven en terreinen.

2.    Bouwregels

2. 1. Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

a.    gebouwen ten dienste van de bestemming, zoals een wooncentrum;

b.    andere bouwwerken, zoals erf- en terreinafscheidingen.

2. 2. Voor het bouwen van de in lid 2.1. onder a genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

a.    een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste de in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen;

c.    de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen.

2. 3. Voor het bouwen van de in lid 2.1. onder b genoemde andere bouwwerken, gelden de volgende regels:

a.    de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1 m bedragen met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 1 m achter de voorbouwgrens ten hoogste 2 m zal bedragen;

b.    de hoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5 m bedragen.


3.    Wijzigingsbevoegdheid

3. 1. Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

a.    de oppervlakte van een aangegeven bouwvlak wordt vergroot, dan wel de ligging van een aangegeven bouwvlak wordt gewijzigd, mits:

1.    de vergroting ten hoogste 25% van de oppervlakte van het bouwvlak zal bedragen, met dien verstande dat ten minste 25% van de oppervlakte van het bouwperceel onbebouwd blijft;

2.    de afstand ten opzichte van de zijdelingse bouwperceelgrens ten minste 3 m zal bedragen;

3.    de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;

b.    de aanduiding “winkel” wordt aangebracht, mits:

1.    de winkel noodzakelijk is voor een goed functioneren van het wooncentrum;

2.    het verkoopvloeroppervlak per winkel ten hoogste 50 m² zal bedragen;

3.    er binnen een voor de gebruikers van de bijzondere woonvorm redelijk te achten afstand geen reguliere winkelvoorzieningen aanwezig zijn, die als alternatief voor de winkel zouden kunnen fungeren;

4.    er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het functioneren van het winkelapparaat in het centrum van Bolsward;

c.    de aanduiding “karakteristiek” wordt aangebracht, indien door verbeterwerkzaamheden, dan wel door veranderde inzichten een niet als karakteristiek aangeduid gebouw (weer) karakteristiek wordt;

d.    de aanduiding “karakteristiek” geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, mits:

1.    de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het gebouw kan worden hersteld;

2.    de karakteristieke hoofdvorm in zijn geheel redelijkerwijs niet te handhaven is in relatie tot de functie die het gebouw moet of uitsluitend nog kan vervullen;

3.    vooraf een advies is verkregen van de Commissie Binnenstad.

3. 2. Burgemeester en wethouders kunnen toepassing geven aan de in lid 3.1. bedoelde wijzigingsbevoegdheden indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.