direct naar inhoud van Artikel 13 Groen
Plan: Bolsward Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.19000000040703VA01

Artikel 13 Groen

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    groenvoorzieningen;

b.    het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en/of natuurlijke waarden van de aanwezige bomen, ter plaatse van de aanduiding “beschermenswaardig groen”;

 

met daaraan ondergeschikt:

c.    bermen en beplanting;

d.    paden;

e.    parkeervoorzieningen;

f.     water;

g.    het recreatief medegebruik;

h.    speelvoorzieningen;

i.      openbare nutsvoorzieningen.

2.    Bouwregels

2. 1. Op de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

-       andere bouwwerken, zoals terreinafscheidingen, speelvoorzieningen en kunstobjecten.

2. 2. Voor het bouwen van de in lid 2.1. genoemde andere bouwwerken geldt de volgende regel:

-       de hoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 5 m bedragen.

3.    Aanlegvergunning

3. 1. Ter plaatse van de aanduiding "beschermenswaardig groen” is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

-       het verwijderen van bomen en opgaande beplanting met een stamdikte van meer dan 0,3 m en/of een grotere aaneengesloten oppervlakte dan 100 m² en/of een grotere aaneengesloten lengte dan 100 m, indien de onderlinge plaatsingsafstand ten hoogste 10 m bedraagt.

3. 2. Het bepaalde in lid 3.1. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, die:

a.    het normale onderhoud betreffen;

b.    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

3. 3. De in lid 3.1. genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en/of natuurwaarden van de aanwezige bomen.