direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorzieningen
Plan: Bolsward Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.19000000040703VA01

Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorzieningen

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijf - Nutsvoorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    voorzieningen voor het openbare nut;

 

met daaraan ondergeschikt:

b.    parkeervoorzieningen;

c.    groenvoorzieningen;

d.    speelvoorzieningen;

e.    wegen, straten en paden;

f.     water;

 

met de daarbijbehorende:

g.    erven en terreinen.

2.    Bouwregels

2. 1. Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

a.    gebouwen ten dienste van de bestemming, zoals transformatorgebouwen, gasdrukregelstations en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen;

b.    andere bouwwerken, zoals erf- en terreinafscheidingen.

2. 2. Voor het bouwen van de in lid 2.1. onder a genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

a.    een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste de in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen;

c.    de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen.

2. 3. Voor het bouwen van de in lid 2.1. onder b genoemde andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a.    de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1 m bedragen met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 1 m achter de voorbouwgrens ten hoogste 2 m zal bedragen;

b.    de hoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5 m bedragen.


3.    Wijzigingsbevoegdheid

3. 1. Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

-       de bestemming “Bedrijf - Nutsvoorzieningen” wordt gewijzigd in de aangrenzende bestemming “Verkeer - Verblijf 2”, mits:

-       na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de bestemmingen “Verkeer - Verblijf 2” van overeenkomstige toepassing zijn.

3. 2. Burgemeester en wethouders kunnen toepassing geven aan de in lid 3.1. bedoelde wijzigingsbevoegdheden indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de woonsituatie, de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.