direct naar inhoud van Artikel 2 Wijze van meten
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 2 Wijze van meten

 

1.    Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

a.    de lengte, breedte en diepte van een gebouw:

tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren);

b.    de bouwhoogte/de nokhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van kleine bouwon­derdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee ge­lijk te stellen bouwonderdelen;

c.    de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

d.    de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

e.    de oppervlakte van een bouwwerk:

de oppervlakte van een bouwwerk, gemeten tussen de buitenzijde van gevels en/of hart van scheidingsmuren ter hoogte van het peil. Onder­delen van het bouwwerk gemeten op meer dan 1 m boven het peil wor­den meegerekend. Dakoverstekken, luifels, niet aaneengesloten bal­kons e.d. worden niet meegeteld, mits zij niet verder uitsteken dan 0,75 m;

f.     het bebouwde oppervlak:

de som van de oppervlakken van alle op een bouwperceel staande ge­bouwen en overkappingen;

g.    de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.    Bij toepassing van het bepaalde in het plan ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken, worden afwijkingen ten gevolge van meetverschillen buiten beschouwing gelaten, mits dat meetverschil, mede gelet op de aard en omvang van hierdoor toegela­ten of toe te laten (bouw)werken of werkzaamheden, als van zeer be­perkte betekenis moet worden aangemerkt.