direct naar inhoud van Artikel 27 Water - 2
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 27 Water - 2

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Water - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    sloten, tochten, vaarten, vijvers en poelen en daarmee gelijk te stellen waterlopen en waterpartijen;

b.    kaden en oevers;

c.    de waterhuishouding;

 

met daaraan ondergeschikt:

d.    het recreatief medegebruik;

e.    groenvoorzieningen;

f.     openbare nutsvoorzieningen.

2.    Bouwvoorschriften

2. 1. Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden ge­bouwd:

-       andere bouwwerken, zoals kunstwerken.

2. 2. Voor het bouwen van de in lid 2.1. genoemde andere bouwwerken, gel­den de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van kunstwerken zal ten hoogste 5 m bedragen;

b.    de hoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 3 m bedra­gen;

tenzij op de plankaart in een aanduiding een andere hoogte is aangegeven, in welk geval de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste de op de plankaart aangegeven hoogte zal bedragen.

3.    Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 1.1. van de algemene gebruiksbepalingen, wordt in ieder geval gerekend:

-       het gebruik van de gronden als (permanente) liggelegenheid of ligplaats voor (recreatie)vaartuigen of woonschepen.

4.    Aanlegvergunning

4. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende wer­ken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a.    het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;

b.    het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief mede­gebruik;

c.    het graven of dempen van waterlopen en/of waterpartijen.

4. 2. Het bepaalde in lid 4.1. is niet van toepassing op werken, geen bouw­werken zijnde, of werkzaamheden, die:

a.    het normale onderhoud betreffen;

b.    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

4. 3. De in lid 4.1. genoemde vergunning kan slechts worden verleend, in­dien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarde van de gronden voor de waterhuishouding.

5.    Wijzigingsbevoegdheid

5. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

-       op de plankaart in een aanduiding een grotere hoogte voor het bouwen van andere bouwwerken wordt aangegeven, mits:

-       de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste 10 m zal bedragen.

5. 2. Burgemeester en Wethouders kunnen toepassing geven aan de in lid 5.1. bedoelde wijzigingsbevoegdheden indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan bestaande landschappelijke en natuurwaarden, het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de woonsituatie, de ver­keersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gron­den.

6.    Procedurebepalingen

Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 5.1 is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.