direct naar inhoud van Artikel 24 Verkeer
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 24 Verkeer

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    ontsluitingswegen en -straten;

b.    paden;

c.    bermen en beplanting;

d.    parkeervoorzieningen en carpoolplaatsen;

waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de af­wikkeling van het verkeer;

 

met daaraan ondergeschikt:

e.    geluidwerende voorzieningen;

f.     groenvoorzieningen;

g.    tuinen, erven en terreinen;

h.    openbare nutsvoorzieningen;

i.      water.

2.    Bouwvoorschriften

2. 1. Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden ge­bouwd:

-       andere bouwwerken, zoals wachtruimtes voor openbaar vervoer, stalling­ruimten voor (brom)fietsen, palen, masten en kunstwerken.

2. 2. Voor het bouwen van de in lid 2.1. genoemde andere bouwwerken, gel­den de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van palen en masten zal ten hoogste 10 m bedragen;

b.    de hoogte van overige andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5 m bedragen;

tenzij op de plankaart in een aanduiding een andere hoogte is aangegeven, in welk geval de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste de op de plankaart aangegeven hoogte zal bedragen.

3.    Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 1.1. van de algemene gebruiksbepalingen, wordt in ieder geval gerekend:

-       het inrichten van het bestemmingsvlak in afwijking van (de) het op de plankaart aangegeven dwarsprofiel(en).


4.    Wijzigingsbevoegdheid

4. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

a.    op de plankaart een ander dwarsprofiel wordt aangegeven of een dwars­profiel van de plankaart wordt verwijderd, mits:

-       de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde ho­gere grenswaarde;

b.    de bestemming “Verkeer” wordt gewijzigd in de bestemming “Bedrijf - Nutsvoorzieningen” voor de bouw van transformatiehuisjes en gasdruk- en regelstations, mits:

1.    de oppervlakte ten hoogste 50 m² zal bedragen;

2.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van de bestemming “Bedrijf - Nutsvoorzieningen” van overeenkomstige toepassing zijn;

c.    op de plankaart een nieuw bouwvlak wordt aangegeven, mits:

-       de oppervlakte ten hoogste 20 m² zal bedragen;

d.    een op de plankaart aangegeven bouwvlak wordt verwijderd;

e.    op de plankaart in een aanduiding een grotere hoogte voor het bouwen van andere bouwwerken wordt aangegeven, mits:

1.    de hoogte van antennemasten ten hoogste 25 m zal bedragen;

2.    de hoogte van overige andere bouwwerken ten hoogste 10 m zal be­dragen.

4. 2. Burgemeester en Wethouders kunnen toepassing geven aan de in lid 4.1. bedoelde wijzigingsbevoegdheden indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusitua­tie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.    Procedurebepalingen

5. 1. Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 4.1. onder a t/m c is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.

5. 2. Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 4.1. onder d en e en is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.