direct naar inhoud van Artikel 23 Tuin
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 23 Tuin

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    tuinen;

 

met daaraan ondergeschikt:

b.    groenvoorzieningen;

c.    parkeervoorzieningen;

d.    wegen, straten en paden;

e.    speelvoorzieningen;

f.     openbare nutsvoorzieningen;

g.    water;

 

met de daarbij behorende:

h.    erven en verhardingen.

2.    Bouwvoorschriften

2. 1. Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden ge­bouwd:

a.    erkers;

b.    andere bouwwerken, zoals erf- en terreinafscheidingen.

2. 2. Voor het bouwen van de in lid 2.1. onder a genoemde gebouwen gel­den de volgende bepalingen

a.    een erker zal ten hoogste 1,5 m vanuit de aangrenzende bouwgrens wor­den gebouwd;

b.    de afstand van een erker tot de zijdelingse bouwperceelgrens zal ten min­ste 1 m bedragen, tenzij:

1.    sprake is van twee aaneen te bouwen erkers voor twee afzonder­lijke, aaneen gebouwde woonhuizen;

2.    sprake is van een hoekerker of een erker aan de zijgevel van een ge­bouw, in welk geval de afstand tot de zijdelingse bouwperceel­grens ten minste 3 m zal bedragen;

c.    een erker zal ten hoogste over 50% van de voorgevel worden gebouwd;

d.    de oppervlakte van een erker zal ten hoogste 20 m² bedragen.

2. 3. Voor het bouwen van de in lid 2.1. onder b genoemde andere bouwwer­ken gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1 m bedra­gen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 1 m achter de voorbouwgrens ten hoog­ste 2 m zal bedragen;

b.    de hoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 3 m bedragen;

tenzij op de plankaart in een aanduiding een andere hoogte is aangegeven, in welk geval de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste de op de plankaart aangegeven hoogte zal bedragen.

3.    Wijzigingsbevoegdheid

3. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

a.    de bestemming “Tuin” wordt gewijzigd in de bestemming(en) “Wonen -A1”, “Wonen - A2”, “Wonen - A3”, “Wonen - A4”, “Wonen - A5”, “Wonen - B1”, “Wonen - B2”, “Wonen - B3”, “Wonen - C1”, “Wonen - C2” of “Wonen - C3”, alsmede nieuwe bouwvlakken op de plankaart worden aangebracht, mits:

1.    de wijzigingsbevoegdheid met betrekking tot het aanbrengen van nieuwe bouwvlakken uitsluitend betrekking heeft op een wijziging van de oorspronkelijke voorbouwgrens ten behoeve van een veran­derende situering van het woonhuis;

2.    de oppervlakte van het bouwvlak niet groter wordt dan ten hoogste de oppervlakte van het oorspronkelijke bouwvlak;

3.    gebouwen en overkappingen die buiten een bouwvlak mogen wor­den gebouwd, niet voor de voorbouwgrens worden gebouwd;

4.    de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen bui­ten een bouwvlak per bouwperceel ten hoogste 50 m² zal bedragen;

5.    de afstand ten opzichte van de zijdelingse bouwperceelgrens ten min­ste 3 m zal bedragen;

6.    de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde ho­gere grenswaarde;

7.    rekening wordt gehouden met de structuur en het karakter van de om­geving en de oppervlakte, de ligging en de afmetingen van de gebouwen op de aangrenzende bouwpercelen;

8.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van de bestemmingen “Wonen - A1”, “Wonen - A2”, “Wonen - A3”, “Wo­nen - A4”, “Wonen - A5”, “Wonen - B1”, “Wonen - B2”, “Wonen - B3”, “Wonen - C1”, “Wonen - C2” en/of “Wonen - C3” van toepas­sing zijn;

b.    op de plankaart in een aanduiding een grotere hoogte voor het bouwen van andere bouwwerken wordt aangegeven, mits:

-       de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste 10 m zal bedragen.

3. 2. Burgemeester en Wethouders kunnen toepassing geven aan de in lid 3.1. bedoelde wijzigingsbevoegdheden indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsitua­tie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangren­zende gronden.

4.    Procedurebepalingen

4. 1. Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 3.1. onder a is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.

4. 2. Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 3.1. onder b is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.