direct naar inhoud van Artikel 21 Recreatie
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 21 Recreatie

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    standplaatsen voor kampeermiddelen;

b.    het recreatief medegebruik;

 

met daaraan ondergeschikt:

c.    incidentele evenementen;

d.    restauratieve voorzieningen;

e.    groenvoorzieningen;

f.     parkeervoorzieningen;

g.    speelvoorzieningen;

h.    wegen, straten en paden;

i.      water;

j.      openbare nutsvoorzieningen;

 

met de daarbij behorende:

k.    tuinen, erven en terreinen.

2.    Bouwvoorschriften

2. 1. Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden ge­bouwd:

-       andere bouwwerken, zoals erf- en terreinafscheidingen, masten en pa­len.

2. 2. Voor het bouwen van de in lid 2.1. genoemde andere bouwwerken gel­den de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2 m bedragen;

b.    de hoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5 m bedra­gen, met dien verstande dat:

1.    de hoogte van masten, niet zijnde antennemasten, en palen ten hoog­ste 10 m zal bedragen;

2.    de hoogte van antennemasten ten hoogste 15 m zal bedragen;

tenzij op de plankaart in een aanduiding een andere hoogte is aangegeven, in welk geval de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste de op de plankaart aangegeven hoogte zal bedragen.

3.    Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 1.1. van de algemene gebruiksbepalingen, wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van gronden als standplaats voor meer dan 20 kampeermid­delen;

b.    het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen voor de periode 1 november tot 15 maart;

c.    het gebruik van gronden en bouwwerken voor permanente bewoning;

d.    het gebruik van gronden en bouwwerken als horecabedrijf;

e.    het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel.

4.    Wijzigingsbevoegdheid

4. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

a.    op de plankaart een nieuw bouwvlak wordt aangegeven, mits:

-       de oppervlakte ten hoogste 50 m² zal bedragen;

b.    een op de plankaart aangegeven bouwvlak wordt verwijderd;

c.    op de plankaart in een aanduiding een grotere hoogte voor het bouwen van andere bouwwerken wordt aangegeven, mits:

-       de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste 10 m zal bedragen.

4. 2. Burgemeester en Wethouders kunnen toepassing geven aan de in lid 4.1. bedoelde wijzigingsbevoegdheden indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusitua­tie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.    Procedurebepalingen

5. 1. Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 4.1. onder a is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.

5. 2. Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 4.1. onder b en c is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.