direct naar inhoud van Artikel 57 Overgangsbepalingen
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 57 Overgangsbepalingen

 

1.    Overgangsrecht bouwwerken

1. 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestem­mingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan wor­den krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

a.    gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b.    na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden ver­nieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietge­gaan.

1. 2. Eenmalig kan ontheffing worden verleend van lid 1.1. sub a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 1.1. sub a met maximaal 10%.

1. 3.  Lid 1.1. sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar be­staan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn ge­bouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

2.    Overgangsrecht gebruik

2. 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, be­doeld in lid 2.1., te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

2. 3. Indien het gebruik, bedoeld in lid 2.1., na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verbo­den dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

2. 4. Lid 2.1. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.