direct naar inhoud van Artikel 20 Maatschappelijk - Begraafplaats
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 20 Maatschappelijk - Begraafplaats

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Maatschappelijk - Begraafplaats aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    een begraafplaats;

 

met de daarbij behorende:

b.    groenvoorzieningen;

c.    water;

d.    parkeervoorzieningen;

e.    openbare nutsvoorzieningen;

f.     verhardingen;

g.    erven en terreinen.

2.    Bouwvoorschriften

2. 1. Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden ge­bouwd:

a.    gebouwen ten dienste van de bestemming, zoals een uitvaartcentrum, een aula en gebouwen voor onderhoud en beheer en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen;

b.    andere bouwwerken, zoals een urnenmuur, masten en palen, erf- en ter­reinafscheidingen.

2. 2. Voor het bouwen van de in lid 2.1. onder a genoemde gebouwen gel­den de volgende bepalingen:

a.    een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de plankaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen;

c.    de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de plankaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen.

2. 3. Voor het bouwen van de in lid 2.1. onder b genoemde andere bouwwer­ken gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2 m bedra­gen;

b.    de hoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 3 m bedra­gen, met dien verstande dat:

-       de hoogte van masten, palen en een urnenmuur ten hoogste 6 m zal bedragen;

tenzij op de plankaart in een aanduiding een andere hoogte is aangegeven, in welk geval de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste de op de plankaart aangegeven hoogte zal bedragen.


3.    Wijzigingsbevoegdheid

3. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

a.    op de plankaart een nieuw bouwvlak wordt aangegeven, mits:

-       de oppervlakte ten hoogste 150 m² zal bedragen;

b.    een op de plankaart aangegeven bouwvlak wordt verwijderd;

c.    op de plankaart in een aanduiding een grotere hoogte voor het bouwen van andere bouwwerken wordt aangegeven, mits:

-       de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste 10 m zal bedragen.

3. 2. Burgemeester en Wethouders kunnen toepassing geven aan de in lid 3.1. bedoelde wijzigingsbevoegdheden indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkhe­den van de aangrenzende gronden.

4.    Procedurebepalingen

4. 1. Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 3.1. onder a is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.

4. 2. Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 3.1. onder b en c is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.