direct naar inhoud van Artikel 48 Leiding - Water
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 48 Leiding - Water

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Leiding - Water aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor:

-       een hoofdwaterleiding.

2.    Bouwvoorschriften

2. 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen, mag niet worden gebouwd, anders dan voor deze bestemming.

2. 2. Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden ge­bouwd:

-       andere bouwwerken.

2. 3. Voor het bouwen van de in lid 2.2. genoemde andere bouwwerken, geldt de volgende bepaling:

-       de hoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 2 m bedragen.

3.    Aanlegvergunning

3. 1. Het is, in het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, verbo­den zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Bur­gemeester en Wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de voorschriften bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:

a.    het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;

b.    het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 0,3 m;

c.    het in de grond brengen van voorwerpen dieper dan 0,3 m;

d.    het aanleggen van oppervlakteverhardingen;

e.    het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplantingen die dieper wortelen of kunnen wortelen dan 0,3 m.

3. 2. Het bepaalde in lid 3.1. is niet van toepassing op werken, geen bouw­werken zijnde, of werkzaamheden die:

a.    het normale onderhoud betreffen;

b.    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

3. 3. De in lid 3.1. genoemde vergunning zal slechts worden verleend, in­dien geen onevenredige afbreuk zal worden gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van de leiding.


4.    Wijzigingsbevoegdheid

4. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

a.    de in de basisbestemming toegelaten gebouwen en andere bouwwer­ken, worden gebouwd, mits:

-       vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheer­der;

b.    de dubbelbestemming “Leiding - Water” van de plankaart wordt verwij­derd, mits:

-       vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheer­der.

4. 2. Burgemeester en Wethouders kunnen toepassing geven aan de in lid 4.1. bedoelde wijzigingsbevoegdheden indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een veilig en doelmatig functioneren van de lei­ding.

5.    Procedurebepalingen

Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 4.1. is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.