direct naar inhoud van Artikel 46 Leiding - Hoogspanningsverbinding
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 46 Leiding - Hoogspanningsverbinding

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Leiding - Hoogspanningverbinding aangewezen gronden zijn, naast de andere op de plankaart voor die gronden aangewe­zen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor:

-       bovengrondse hoogspanningsverbindingen.

2.    Bouwvoorschriften

2. 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen, mag niet worden gebouwd, anders dan voor deze bestemming.

2. 2. Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden ge­bouwd:

-       andere bouwwerken.

2. 3. Voor het bouwen van de in lid 2.2. genoemde andere bouwwerken, geldt de volgende bepaling:

-       de hoogte van hoogspanningsmasten zal ten hoogste 40 m bedragen.

3.    Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 1.1. van de algemene gebruiksbepalingen, wordt in ieder geval gerekend:

-       het aanbrengen van opgaande beplanting.

4.    Wijzigingsbevoegdheid

4. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

a.    de in de basisbestemming toegelaten andere bouwwerken worden ge­bouwd, mits:

-       vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheer­der;

b.    de dubbelbestemming “Leiding - Hoogspanningsverbinding” van de plan­kaart wordt verwijderd, mits:

-       vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheer­der.

4. 2. Burgemeester en Wethouders kunnen toepassing geven aan de in lid 4.1. bedoelde wijzigingsbevoegdheden indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een veilig en doelmatig functioneren van de hoogspanningsverbinding.


5.    Procedurebepalingen

Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 4.1. is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.