direct naar inhoud van Artikel 43 Geluidszone - Industrie
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 43 Geluidszone - Industrie

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Geluidszone - Industrie aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestem­mingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het industrieterrein op geluidsgevoelige objecten.

2.    Bouwvoorschriften

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

-       een op grond van de basisbestemmingen toe­laatbaar gebouw, of de uit­breiding daar­van, welk aangemerkt kan worden als een geluidsgevoelig object, mag slechts worden gebouwd indien de geluidsbelasting van­wege het industrieterrein op de gevels van dit gebouw niet hoger zal zijn dan de daarvoor gel­dende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grens­waarde.

3.    Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 1.1. van de algemene gebruiksbepalingen, wordt in ieder geval gerekend:

-       het gebruik van niet-geluidsgevoelige gronden en bouwwerken als ge­luidsgevoelig object.

4.    Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

-       het bepaalde in de leden 2 en 3 buiten toepassing blijft, teneinde inge­volge de basisbestemmingen toegelaten geluidsgevoelige objecten te kunnen bouwen of gebruiken, mits:

1.    geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de met deze bestem­ming gereserveerde geluidsruimte voor het industrieterrein;

2.    de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein op de gevels van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor gel­dende voorkeursgrenswaarde, dan wel een vastgestelde hogere grenswaarde.

5.    Procedurebepalingen

Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 4 is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.