direct naar inhoud van Artikel 7 Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 7 Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen aan­gewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    een verkooppunt van motorbrandstoffen exclusief LPG;

b.    een verkooppunt van motorbrandstoffen inclusief LPG, ter plaatse van de aanduiding “inclusief LPG”;

c.    een vulpunt voor LPG, ter plaatse van de aanduiding “vulpunt LPG”;

d.    detailhandel in bijbehorende accessoires en benodigdheden voor motor­voertuigen en weggebonden artikelen;

 

met daaraan ondergeschikt:

e.    parkeervoorzieningen;

f.     groenvoorzieningen;

g.    wegen, straten en paden;

h.    openbare nutsvoorzieningen;

i.      water;

 

met de daarbij behorende:

j.      erven en terreinen.

2.    Bouwvoorschriften

2. 1. Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden ge­bouwd:

a.    gebouwen ten dienste van de bestemming, zoals een kiosk, een auto­wasinrichting en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen;

b.    andere bouwwerken, zoals erf- en terreinafscheidingen, palen en mas­ten.

2. 2. Voor het bouwen van de in lid 2.1. onder a genoemde gebouwen gel­den de volgende bepalingen:

a.    een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    indien op de plankaart een bebouwingspercentage is aangegeven, zal het bebouwingspercentage van een bouwvlak ten hoogste het op de plankaart in het bouwvlak aangegeven percentage bedragen;

c.    de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de plankaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen;

d.    de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de plankaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen.

2. 3. Voor het bouwen van de in lid 2.1. onder b genoemde andere bouwwer­ken gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1 m bedra­gen met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 1 m achter de voorbouwgrens ten hoog­ste 2 m zal bedragen;

b.    de hoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 10 m bedra­gen, met dien verstande dat de hoogte van masten en palen ten hoogste 15 m zal bedragen;

tenzij op de plankaart in een bouwperceel een andere hoogte is aangege­ven, in welk geval de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste de op de plankaart aangegeven hoogte zal bedragen.

3.    Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 1.1. van de algemene gebruiksbepalingen, wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van gebouwen voor bewoning;

b.    het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel, tenzij:

1.    het betreft detailhandel in motorbrandstoffen, bijbehorende accessoi­res, benodigdheden voor motorvoertuigen en weggebon­den artikelen, zodanig dat de gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte ten hoogste 65 m² bedraagt;

2.    het betreft detailhandel in de vorm van weggebonden voedings- en genotmiddelen, kranten, tijdschriften en snijbloemen, zodanig dat deze detailhandelsfunctie ten hoogste 20 m² bedraagt;

c.    het gebruik van gronden en bouwwerken als verkooppunt voor LPG, ten­zij de gronden op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding “in­clusief LPG”;

d.    het gebruik van gronden en bouwwerken als vulpunt voor LPG, tenzij de gronden op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding “vulpunt LPG”;

e.    het gebruik van gronden en bouwwerken voor de opslag en verkoop van vuurwerk;

f.     het gebruik van gronden en bouwwerken voor bedrijfsdoeleinden, an­ders dan een verkooppunt van motorbrandstoffen.

4.    Wijzigingsbevoegdheid

4. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

a.    de oppervlakte van een op de plankaart aangegeven bouwvlak wordt ver­groot, dan wel de ligging van een op de plankaart aangegeven bouwvlak wordt gewijzigd, mits:

1.    de vergroting ten hoogste 25% van de oppervlakte van het bouw­vlak zal bedragen;

2.    de afstand ten opzichte van de zijdelingse bouwperceelgrens ten min­ste 3 m zal bedragen;

b.    op de plankaart in een bouwvlak een andere goothoogte en/of andere bouwhoogte wordt aangegeven, mits:

1.    de goothoogte van een gebouw ten hoogste 10 m zal bedragen;

2.    de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 15 m zal bedragen;

c.    op de plankaart in een bouwperceel een grotere hoogte voor het bou­wen van andere bouwwerken wordt aangegeven, mits:

1.    de hoogte van palen en masten ten hoogste 20 m zal bedragen;

2.    de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste 15 m zal bedragen.

4. 2. Burgemeester en Wethouders kunnen toepassing geven aan de in lid 4.1. bedoelde wijzigingsbevoegdheden indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusitua­tie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.    Procedurebepalingen

5. 1. Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 4.1. onder a is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.

5. 2. Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 4.1. onder b en c is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.