direct naar inhoud van Artikel 6 Bedrijf - Nutsvoorzieningen
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 6 Bedrijf - Nutsvoorzieningen

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Bedrijf - Nutsvoorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    voorzieningen voor het openbare nut;

 

met daaraan ondergeschikt:

b.    parkeervoorzieningen;

c.    groenvoorzieningen;

d.    speelvoorzieningen;

e.    wegen, straten en paden;

f.     water;

 

met de daarbij behorende:

g.    erven en terreinen.

2.    Bouwvoorschriften

2. 1. Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden ge­bouwd:

a.    gebouwen ten dienste van de bestemming, zoals transformatorgebou­wen, gasdrukregelstations, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen;

b.    andere bouwwerken, zoals erf- en terreinafscheidingen.

2. 2. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 5 m bedragen.

2. 3. Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalin­gen:

a.    de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1 m bedra­gen met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 1 m achter de voorbouwgrens ten hoog­ste 2 m zal bedragen;

b.    de hoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5 m bedra­gen;

tenzij op de plankaart in een aanduiding een andere hoogte is aangegeven, in welk geval de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste de op de plankaart aangegeven hoogte zal bedragen.


3.    Wijzigingsbevoegdheid

3. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

a.    de bestemming “Bedrijf - Nutsvoorzieningen” wordt gewijzigd in de aan­grenzende bestemmingen “Groen”, “Tuin”, “Verkeer” en/of “Verkeer - Verblijf 1”, mits:

-       na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van de bestemmingen “Groen”, “Tuin”, “Verkeer” of “Verkeer - Verblijf 1” van overeenkomstige toepassing zijn;

b.    op de plankaart in een aanduiding een grotere hoogte voor het bouwen van andere bouwwerken wordt aangegeven, mits:

-       de hoogte ten hoogste 10 m zal bedragen.

3. 2. Burgemeester en Wethouders kunnen toepassing geven aan de in lid 3.1. bedoelde wijzigingsbevoegdheden indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusitua­tie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.    Procedurebepalingen

4. 1. Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 3.1. onder a is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.

4. 2. Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 3.1. onder b is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.