direct naar inhoud van Artikel 53 Algemene wijzigingsbepalingen
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 53 Algemene wijzigingsbepalingen

 

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

 

a.    de bestemmingen “Bedrijf - 2”, “Sport”, “Tuin”, “Verkeer - Verblijf 1”, “Wo­nen - A1” of “Wonen - A2” worden gewijzigd in de bestemming(en) “Wonen - A3”, “Wonen - B1, “Wonen - B2”, “Wonen - B3”, “Wonen - C1”, “Wonen - C2”, “Wonen - C3” of “Dienstverlening”, dan wel de on­derlinge situering van de bestemmingen “Tuin”, “Verkeer - Verblijf 1”, “Wonen - A1” of “Wonen - A2” wordt gewijzigd, alsmede nieuwe bouw­vlakken op de plankaart worden aangebracht, mits:

1.    deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding “wijziging naar wonen en/of dienstverlening”;

2.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van de bestemmingen “Tuin”, “Verkeer - Verblijf 1”, “Wonen - A1”, “Wo­nen - A2” “Wonen - A3”, “Wonen - B1, “Wonen - B2”, “Wonen - B3”, “Wonen - C1”, “Wonen - C2” of “Wonen - C3” van overeenkomstige toepassing zijn, met dien verstande dat indien het een wijziging naar de bestemming “Dienstverlening” betreft de goot- en bouw­hoogte van een gebouw ten hoogste 10 m zal bedragen;

3.    de betreffende functie ter plaatse is beëindigd;

4.    de woonfunctie geen onevenredige afbreuk doet aan de ontwikke­lingsmogelijkheden van functies in de omgeving;

5.    de te bouwen woningen passend zijn in het vigerende gemeente­lijke woonplan, waarover met Gedeputeerde Staten overeenstem­ming is bereikt;

6.    er vooraf overleg heeft plaatsgevonden met Wetterskip Fryslân over onder andere het realiseren van voldoende oppervlaktewater;

7.    de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde ho­gere grenswaarde;

 

b.    de bestemmingen “Groen”, “Maatschappelijk - 1”, “Verkeer”, “Verkeer - Verblijf 1” en/of “Water - 2” en/of “Wonen - Woongebouw” worden ge­wijzigd in de bestemmingen “Tuin”, “Wonen - A1”, “Wonen - A2”, “Wo­nen - B1”, “Wonen - B2”, “Wonen - C1” of “Wonen - C2” dan wel de be­stemming “Maatschappelijk - 1” wordt gewijzigd in de bestemming “Wo­nen - Woongebouw” dan wel de onderlinge situering van de bestem­mingen “Groen”, “Verkeer”, “Verkeer - Verblijf 1” en/of “Water - 2” en/of “Wonen - Woongebouw” word(t)(en) gewijzigd, alsmede nieuwe bouw­vlakken op de plankaart worden aangebracht, mits:

1.    deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding “wijziging naar wonen 2”;


2.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van de bestemmingen “Groen”, “Tuin”, “Verkeer”, “Verkeer - Verblijf 1”, “Water - 2”, “Wonen - A1”, “Wonen - A2”, “Wonen - B1”, “Wonen - B2”, “Wonen - C1”, “Wonen - C2” en/of “Wonen – Woongebouw” van overeenkomstige toepassing zijn, met dien verstande dat indien het een wijziging naar de bestemming “Wonen - Woongebouw” be­treft, de goot- en bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 16 m zal bedragen;

3.    het aantal woningen ten hoogste 88 zal bedragen;

4.    de woonfunctie geen onevenredige afbreuk doet aan de ontwikke­lingsmogelijkheden van functies in de omgeving;

5.    de te bouwen woningen passend zijn in het vigerende gemeente­lijke woonplan, waarover met Gedeputeerde Staten overeenstem­ming is bereikt;

6.    er vooraf overleg heeft plaatsgevonden met Wetterskip Fryslân over onder andere het realiseren van voldoende oppervlaktewater;

7.    de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde ho­gere grenswaarde;

 

c.    de bestemmingen “Bedrijf - 1”, “Bedrijf - 2”, “Dienstverlening”, “Horeca - 1”, “Horeca - 2”, “ Horeca - 4”, “Maatschappelijk - 1” of “Maatschappelijk - 2” word(t)en gewijzigd in de bestemming(en) “Wonen - A1”, “Wonen - A2”, “Wonen - A3”, “Wonen - B1”, “Wonen - B2”, “Wonen - B3”, “Wonen - C1”, “Wonen - C2”, “Wonen - C3” of “Tuin”, mits:

1.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van de bestemmingen “Wonen - A1”, “Wonen - A2”, “Wonen - A3”, “Wo­nen - B1”, “Wonen - B2”, “Wonen - B3”, “Wonen - C1”, “Wonen - C2”, “Wonen - C3” of “Tuin” van overeenkomstige toepassing zijn;

2.    de betreffende functie ter plaatse is beëindigd;

3.    de woonfunctie geen onevenredige afbreuk doet aan de ontwikke­lingsmogelijkheden van functies in de omgeving;

4.    de te bouwen woningen passend zijn in het vigerende gemeente­lijke woonplan, waarover met Gedeputeerde Staten overeenstem­ming is bereikt;

5.    de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde ho­gere grenswaarde;

 

d.    de dubbelbestemming “Archeologisch, cultuurhistorisch en (cul­tuur)landschappelijk waardevol gebied” op de plankaart wordt aange­bracht, mits:

1.    door aanvullend historisch onderzoek archeologische, cultuurhistori­sche en (cultuur)landschappelijke waarden van terreinen naar voren komen;

2.    vooraf een positief advies is verkregen van de provinciaal archeo­loog;


3.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van de bestemming “Archeologisch, cultuurhistorisch en (cul­tuur)landschappelijk waardevol gebied” van overeenkomstige toe­passing zijn;

e.    de dubbelbestemming “Leiding - Gas” op de plankaart wordt aange­bracht, mits:

1.    vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheer­der;

2.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van de bestemming “Leiding - Gas” van overeenkomstige toepassing zijn;

 

f.     de dubbelbestemming “Leiding - Hoogspanningsverbinding” op de plan­kaart wordt aangebracht, mits:

1.    vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheer­der;

2.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van de bestemming “Leiding - Hoogspanningsverbinding” van overeen­komstige toepassing zijn;

 

g.    de dubbelbestemming “Leiding - Riool” op de plankaart wordt aange­bracht, mits:

1.    vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheer­der;

2.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van de bestemming “Leiding - Riool” van overeenkomstige toepassing zijn;

 

h.    de dubbelbestemming “Leiding - Water” op de plankaart wordt aange­bracht, mits:

1.    vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheer­der;

2.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van de bestemming “Leiding - Water” van overeenkomstige toepassing zijn.