direct naar inhoud van Artikel 52 Algemene gebruiksbepalingen
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 52 Algemene gebruiksbepalingen

 

1.    Gebruiksbepaling

1. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten ge­bruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemmin­gen.

1. 2. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende rede­nen wordt gerechtvaardigd.

2.    Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik als bedoeld in lid 1.1. wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen;

b.    het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouw­materialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestem­ming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

c.    het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oor­spronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;

d.    het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksin­richting;

e.    het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen, met uit­zondering van de gronden die op de plankaart zijn voorzien van de bestemming “Recreatie”.