direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch - Cultuurgrond
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 3 Agrarisch - Cultuurgrond

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Agrarisch - Cultuurgrond aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    cultuurgrond;

b.    volkstuinen, ter plaatse van de aanduiding “volkstuinen”;

 

met daaraan ondergeschikt:

c.    paden en kavelontsluitingswegen;

d.    verhardingen;

e.    groenvoorzieningen;

f.     het recreatief medegebruik;

g.    incidentele evenementen;

h.    waterhuishoudkundige voorzieningen;

i.      openbare nutsvoorzieningen;

j.      water.

2.    Bouwvoorschriften

2. 1. Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden ge­bouwd:

a.    gebouwen ten behoeve van volkstuinen;

b.    andere bouwwerken, zoals erf- en terreinafscheidingen, kunstwerken, palen en masten.

2. 2. Voor het bouwen van de in lid 2.1. onder a genoemde gebouwen gel­den de volgende bepalingen:

a.    een gebouw mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aandui­ding “volkstuinen”;

b.    de oppervlakte van een gebouw zal ten hoogste 3 m² bedragen;

c.    de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 2,5 m bedragen;

d.    de afstand tussen de gebouwen zal ten minste 2 m bedragen;

e.    het aantal gebouwen zal ten hoogste 1 per volkstuin bedragen.

2. 3. Voor het bouwen van de in lid 2.1. onder b genoemde andere bouwwer­ken gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 1 m bedragen;

b.    de hoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5 m bedra­gen.

tenzij op de plankaart in een aanduiding een andere hoogte is aangegeven, in welk geval de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste de op de plankaart aangegeven hoogte zal bedragen.


3.    Wijzigingsbevoegdheid

3. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

a.    de bestemming “Agrarisch - Cultuurgrond” wordt gewijzigd in de bestem­ming(en) “Groen”, “Sport” of “Verkeer - Verblijf 1”, alsmede nieuwe bouwvlakken op de plankaart worden aangebracht, mits:

1.    de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding “wijziging naar sport”;

2.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van de bestemmingen “Groen”, “Sport” en/of “Verkeer - Verblijf 1” van overeenkomstige toepassing zijn, met dien verstande dat indien het een wijziging naar de bestemming “Sport” betreft, de goot- en bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 10 m zal bedragen;

3.    er vooraf overleg heeft plaatsgevonden met Wetterskip Fryslân over onder andere het realiseren van voldoende oppervlaktewater;

b.    de aanduiding “volkstuinen” van de plankaart wordt verwijderd, indien ter plaatse geen volkstuinen meer aanwezig zijn;

c.    op de plankaart in een aanduiding een grotere hoogte voor het bouwen van andere bouwwerken wordt aangegeven, mits:

-       de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste 10 m zal bedragen.

3. 2. Burgemeester en Wethouders kunnen toepassing geven aan de in lid 3.1. bedoelde wijzigingsbevoegdheid indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusitua­tie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.    Procedurebepalingen

4. 1. Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 3.1. onder a is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.

4. 2. Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 3.1. onder b en c is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.