direct naar inhoud van Artikel 42 Archeologisch, cultuurhistorisch en (cultuur)landschappelijk waardevol gebied
Plan: Bolsward Kom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00640000040702VA01-

Artikel 42 Archeologisch, cultuurhistorisch en (cultuur)landschappelijk waardevol gebied

 

1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Archeologisch, cultuurhistorisch en (cul­tuur)landschappelijk waardevol gebied aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (ba­sisbestemmingen), tevens bestemd voor het behoud van archeologische, cultuurhistorische en (cultuur)landschappelijke waarden.

2.    Aanlegvergunning

2. 1. Het is, in het gebied waarop deze bestemming betrekking heeft, verbo­den zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Bur­gemeester en Wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de voorschriften bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:

a.    het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van gron­den en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodem­struc­tuur;

b.    het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,3 m, tenzij deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen wor­den uitgevoerd;

c.    het graven, verdiepen of dempen van waterpartijen of watergangen;

d.    het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of communicatieleidingen.

2. 2. Het bepaalde in lid 2.1. is niet van toepassing op werken, geen bouw­werken zijnde, of werkzaamheden die:

a.    het normale onderhoud betreffen;

b.    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

2. 3. De in lid 2.1. genoemde vergunning zal slechts worden verleend, in­dien

a.    geen onevenredige afbreuk zal worden gedaan aan de archeologische, cultuurhistorische en (cultuur)landschappelijke waarden van het gebied;

b.    vooraf een positief advies is verkregen van de provinciaal archeoloog.


3.    Wijzigingsbevoegdheid

3. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

-       de dubbelbestemming “Archeologisch, cultuurhistorisch en (cul­tuur)landschappelijke waardevol gebied” van de plankaart wordt verwij­derd, mits:

-       vooraf een positief advies is verkregen van de provinciaal archeo­loog.

3. 2. Burgemeester en Wethouders kunnen toepassing geven aan de in lid 3.1. bedoelde wijzigingsbevoegdheden indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische, cultuurhistorische en (cul­tuur)landschappelijke waarden van het gebied.

4.    Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot een wijziging als bedoeld in lid 3.1. is de volgende procedure van toepassing:

a.    een ontwerpwijzigingsbesluit ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis;

b.    Burgemeester en Wethouders maken deze ter-inzage-legging van te vo­ren bekend in een of meer dag of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze;

c.    in de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke zienswijzen gedurende de ter-inzage-legging.