direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijventerrein
Plan: Wymbritseradiel-West
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.06830000blauwhuis-

Artikel 12 Water

 

1.              Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor "water" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              water en oeverstroken;

b.              waterhuishouding en waterberging;

c.              waterhuishoudkundige voorzieningen;

d.              bruggen.

 

Voor zover de gronden zijn gelegen binnen het op de plankaart met "beschermd dorpsgezicht" aangeduide gebied binnen het dorp Greonterp, is de bestemming mede gericht op het behoud en herstel van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het dorpsgezicht zoals weergegeven in de onderbouwing tot gemeentelijk aanwijzing van Greonterp als beschermd dorpsgezicht, opgenomen als bijlage 2 bij deze voorschriften.

 

Voor zover de gronden zijn gelegen binnen het op de plankaart met "beschermd dorpsgezicht" aangeduide gebied binnen het dorp Westhem, is de bestemming mede gericht op het behoud en herstel van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het dorpsgezicht zoals weergegeven in de onderbouwing tot de gemeentelijke aanwijzing van Westhem als beschermd dorpsgezicht, opgenomen als bijlage 3 bij deze voorschriften.

 

2.              Bouwvoorschriften

a.              Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

b.              Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

1.              steigers en vlonders zijn, uitgezonderd bestaande voorzieningen, niet toegestaan;

2.              bruggen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden op de plankaart aangeduid met "brug";

3.              de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

 


3.              Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

-                 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

-                 de sociale veiligheid;

-                 het straat- en bebouwingsbeeld;

-                 de verkeersveiligheid;

-                 de woonsituatie;

-                 de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermde dorpsgezicht,

nadere eisen stellen aan de plaats, oppervlakte en bouwhoogte van de bebouwing.

 

4.              Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

-                 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

-                 de sociale veiligheid;

-                 het straat- en bebouwingsbeeld;

-                 de verkeersveiligheid;

-                 de woonsituatie;

-                 de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermde dorpsgezicht,

vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 2, sub b, onder 2 voor het bouwen van bruggen.

 

5.              Gebruiksvoorschriften

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken dan wel te laten gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving. Als verboden gebruik wordt in elk geval aangemerkt:

-                 het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

 

6.              Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.