direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijventerrein
Plan: Wymbritseradiel-West
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.06830000blauwhuis-
 
Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

 

a.              het plan:

het bestemmingsplan Wymbritseradiel-West (Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Greonterp, Westhem en Wolsum) van de gemeente Wymbritseradiel;

 

b.              de plankaart:

de kaart met bijbehorende verklaring, waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen;

 

c.              aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf:

een dienstverlenend beroep of -bedrijf dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende beroeps- of bedrijfsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie;

 

d.              aan- of uitbouw:

een onderdeel van een hoofdgebouw dat door de vorm daarvan onderscheiden kan worden en dat door zijn ligging en/of in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm;

 

e.              aanleggen:

het afmeren en het vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan of op de oever, aan de oeverbescherming, aan of op een natuurlijke of een voor dit doel aangebrachte voorziening of aan een ander vaartuig, gedurende de tijd die daadwerkelijk gebruikt wordt voor een recreatief verblijf op of in de omgeving van het vaartuig;

 

f.                agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen (houtteelt daaronder begrepen) en/of het houden van dieren;

 

g.              bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

h.              bedrijfswoning/dienstwoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is;

 

i.                beperkt kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;

 

j.                beschermd dorpsgezicht:

het op de plankaart met "grens beschermd dorpsgezicht" aangeduide gebied;

 

k.              bestemmingsgrens:

een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak;

 

l.                bestemmingsvlak:

een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming;

 

m.            bijgebouw:

een op zichzelf staand gebouw dat gelet op de bestemming en door zijn ligging en/of architectonische verschijningsvorm onderge-schikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;

 

n.              bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

 

o.              bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

 

p.              bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

 

q.              bouwvlak:

een op de plankaart door bouwgrenzen omsloten vlak;

 

r.               bouwvormenkaart:

de kaart met de bijbehorende verklaring waarop de bouwvormen  van de binnen het beschermd dorpsgezicht opgenomen gebouwen zijn aangegeven;

s.              bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

 

t.               café:

een horecabedrijf niet zijnde een discotheek of bar/dancing dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid;

 

u.              gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 

v.               geluidzoneringsplichtige inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;

 

w.             grondgebonden agrarisch bedrijf:

een agrarisch bedrijf, met een bedrijfsvoering waarbij in hoofdzaak gebruik wordt gemaakt van open grond;

 

x.              hogere grenswaarde:

een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder;

 

y.              hoofdgebouw:

een gebouw dat op een bouwperceel architectonisch dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen;

 

z.              horecabedrijf:

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt;

 

aa.          indelingslijn:

een als zodanig op de plankaart aangegeven lijn ten behoeve van het indelen van het bouwvlak of bestemmingsvlak met het oog op een verschil in maatvoering en/of gebruik;

 

bb.          kampeerhuisje:

een gebouw van beperkte omvang en zonder verdiepingsvloer dat dient voor periodiek recreatief nachtverblijf waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben;

 

cc.          kampeermiddel:

-                 een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;

-                 enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde,

één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

 

dd.          kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, die in acht moet worden genomen;

 

ee.          ligplaats innemen:

het afmeren en het vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan of op de oever, aan de oeverbescherming, aan of op een natuurlijke of een voor dat doel aangebrachte voorziening of aan een ander vaartuig, anders dan voor aanleggen;

 

ff.              maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, sociaal-medische, sociaal-cultu­rele, levensbe­schouwe­lijke, sport- en recreatieve voorzie­ningen en voor­zieningen ten behoeve van openbare dienstverle­ning, alsook onderge­schikte detailhandel en horeca ten dienste van de­ze voorzie­ningen;

 

gg.          overkapping:

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking  en niet, óf met ten hoogste twee wanden is omsloten;

 

hh.          peil:

de bovenzijde van de afgewerkte begane grondvloer;

Indien deze bovenzijde meer dan 60 cm boven het straatpeil ligt of komt te liggen, is 60 cm + het straatpeil het peil;

Indien deze bovenzijde meer dan 20 m van de straat of weg ligt of komt te liggen én dan meer dan 10 cm boven het aansluitende terrein ligt of komt te liggen, is 10 cm + het aansluitende terrein het peil;

 

ii.              risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

 

jj.              seksinrichting:

          een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin

          bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was,

          seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van

          erotisch pornografische aard plaatsvinden. Onder een

          seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een

          prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische

          massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

 

kk.          straatpeil:

de hoogte van de straat of weg op de plaats waar de hoofdtoegang van een bouwwerk aan die straat of weg grenst;

 

ll.              vaartuig:

naast het begrip vaartuig in gebruikelijke zin van het woord, een vaartuig zonder waterverplaatsing, een casco, een vaartuig in aanbouw en een vaartuig dat de geschiktheid tot varen of drijven heeft verloren, dan wel overblijfselen daarvan;

 

mm.      voorkeursgrenswaarde:

de maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder;

 

nn.          woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.