direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijventerrein
Plan: Wymbritseradiel-West
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.06830000Abbega-

Artikel 11 Verkeers-en Verblijfsdoeleinden

 

1.              Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor "verkeers- en verblijfsdoeleinden" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              wegen met een functie voor de ontsluiting van aanliggende gronden;

b.              parkeren;

c.              jongerenontmoetingsplaats, uitsluitend voor zover de gronden op de plankaart zijn aangeduid met "jongerenontmoetingsplaats";

d.              groenvoorzieningen;

e.              openbare nutsvoorzieningen;

f.                water,

 

met dien verstande dat:

-                 in de bestemming de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen, zoals bermbeplanting, bruggen, voorzieningen voor voetgangers en fietsers, bushaltes e.d. zijn begrepen;

-                 de bestemming, afgezien van een plaatselijke verbreding of versmalling, niet in een ingrijpende wijziging van het profiel voorziet.

 

Voor zover de gronden zijn gelegen binnen het op de plankaart met "beschermd dorpsgezicht" aangeduide gebied binnen het dorp Greonterp, is de bestemming mede gericht op het behoud en herstel van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het dorpsgezicht zoals weergegeven in de onderbouwing tot gemeentelijk aanwijzing van Greonterp als beschermd dorpsgezicht, opgenomen als bijlage 2 bij deze voorschriften en het op de plankaart aangegeven dwarsprofiel.

 

2.              Bouwvoorschriften

a.              Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

1.              gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden op de plankaart aangeduid met "jongerenontmoetingsplaats";

2.              de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen;

3.              de oppervlakte mag niet meer dan 25 m² bedragen.

 

 

b.              Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-                 de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer dan 3 m bedragen.

 

3.              Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

-                 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

-                 de sociale veiligheid;

-                 het straat- en bebouwingsbeeld;

-                 de verkeersveiligheid;

-                 de woonsituatie;

-                 de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermde dorpsgezicht,

nadere eisen stellen aan de plaats en oppervlakte, goothoogte en bouwhoogte van de bebouwing.

 

4.              Gebruiksvoorschriften

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken dan wel te laten gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving. Als verboden gebruik wordt in elk geval aangemerkt:

-                 het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

 

5.              Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.