direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijventerrein
Plan: Wymbritseradiel-West
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.06830000Abbega-

Artikel 9 Recreatieve doeleinden (camping)

 

 

1.              Bestemmingsomschrijving

 

De op de plankaart voor "recreatieve doeleinden (camping)" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              standplaatsen voor kampeermiddelen;

b.              logiesaccommodatie in de vorm van kampeerhuisjes;

c.              groenvoorzieningen, met dien verstande dat voor de gronden op de plankaart aangeduid met "opgaand groen" dient te worden uitgegaan van behoud van de bestaande opgaande beplanting;

d.              openbare nutsvoorzieningen;

e.              verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

f.                water;

g.              ijsbaan, uitsluitend voor zover de gronden zijn aangeduid met "recreatief medegebruik".

 

Het aantal standplaatsen voor kampeermiddelen en het aantal kampeerhuisjes mag binnen de bestemming “recreatieve doeleinden” gezamenlijk niet meer dan 15 bedragen.

 

2.              Bouwvoorschriften

a.              Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de mini-camping gelden de volgende bepalingen:

1.              gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat ten hoogste 50% van een bouwvlak mag worden bebouwd;

2.              de goot- en bouwhoogte mag niet meer dan de op de plankaart aangeven goot- en bouwhoogte bedragen;

3.              de dakhelling mag niet minder dan de op de plankaart aangegeven dakhelling bedragen;

4.              het aantal dienstwoningen mag niet meer dan het bestaande aantal bedragen.

 

b.              Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van logiesaccommodatie in de vorm van kampeerhuisjes gelden de volgende bepalingen:

1.              gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

2.              het aantal kampeerhuisjes mag niet meer dan 3 bedragen;

3.              de goot- en bouwhoogte mogen niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 5,5 m bedragen;

4.              de dakhelling mag niet minder dan 40º bedragen;

5.              de oppervlakte per kampeerhuisje mag niet meer dan 30 m² bedragen.

 

c.              Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

1.              de bouwhoogte van terrein- en erfscheidingen mag niet meer dan 2 m mag bedragen;

2.              de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 6 m bedragen.

 

3.              Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

-                 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

-                 de sociale veiligheid;

-                 het straat- en bebouwingsbeeld;

-                 de verkeersveiligheid;

-                 de woonsituatie,

nadere eisen stellen aan de plaats en oppervlakte, goothoogte en bouwhoogte van de bebouwing.

 

4.              Gebruiksvoorschriften

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken dan wel te laten gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving.

 

5.              Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.