direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijventerrein
Plan: Wymbritseradiel-Oost
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.06830000WYMOOSTUITW-

Artikel 12 Water

 

1.              Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor "water" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              water en oeverstroken;

b.              waterhuishouding en waterberging;

c.              waterhuishoudkundige voorzieningen;

d.              bruggen;

e.              aanleggelegenheid ten behoeve van stalling en verhuur, uitsluitend voorzover de gronden op de plankaart zijn aangeduid met "jachthaven".

 

2.              Bouwvoorschriften

a.              Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

b.              Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

1.              steigers en vlonders zijn niet toegestaan, met uitzondering van bestaande steigers en vlonders;

2.              bruggen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden op de plankaart aangeduid met "brug";

3.              de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

 

3.              Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

-                 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

-                 het straat- en bebouwingsbeeld;

-                 de sociale veiligheid;

-                 de verkeersveiligheid;

-                 de woonsituatie;

nadere eisen stellen aan de plaats en oppervlakte, goothoogte en bouwhoogte van de bebouwing.

 

 

 

 

  4.              Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

-                 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

-                 het straat- en bebouwingsbeeld;

-                 de sociale veiligheid;

-                 de verkeersveiligheid;

-                 de woonsituatie;

vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 2, sub b, onder 2 voor de bouw van bruggen.

 

5.              Gebruiksvoorschriften

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken dan wel te laten gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving. Als verboden gebruik wordt in elk geval aangemerkt:

-                 het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

 

6.              Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.