direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijventerrein

 

 

 

 

Plan: Wymbritseradiel-Oost
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.06830000WYMOOSTUITW-

Artikel 7 Maatschappelijke Doeleinden

 

1.              Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor "maatschappelijke doeleinden" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              maatschappelijke voorzieningen;

b.              begraafplaats uitsluitend voor zover de gronden op de plankaart zijn aangeduid met "begraafplaats";

c.              groen- en speelvoorzieningen;

d.              openbare nutsvoorzieningen;

e.              verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

f.                water.

 

2.              Bouwvoorschriften

a.              Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen gelden de volgende bepalingen:

1.              gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

1. in afwijking van het bepaalde onder 1, mag buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:

- de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 100 m² mag bedragen;

- de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3 m en 5 m mogen bedragen;

2.        de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan de op de plankaart aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen;

3.        de dakhelling van gebouwen mag niet minder dan de op de plankaart aangegeven dakhelling bedragen;

4.        er mogen geen dienstwoningen worden gebouwd.

 

b.              Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

1.              de bouwhoogte van terrein- en erfscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;

2.              de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.

 

3.              Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

-                 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

-                 het straat- en bebouwingsbeeld;

-                 de sociale veiligheid;

-                 de verkeersveiligheid;

-                 de woonsituatie;

nadere eisen stellen aan de plaats en oppervlakte, goothoogte en bouwhoogte van de bebouwing.

 

4.              Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

-                 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

-                 de sociale veiligheid;

-                 het straat- en bebouwingsbeeld;

-                 de verkeersveiligheid;

-                 de woonsituatie;

vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 2, sub a, onder 1 voor het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat:

a.              de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen buiten het bouwvlak per bestemmingsvlak niet meer dan 100 m² mag bedragen;

b.              de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3 m en 5 m mogen bedragen.

 

5.        Gebruiksvoorschriften

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken dan wel te laten gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving. Als verboden gebruik wordt in elk geval aangemerkt:

-                 het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;

-                 het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

 

6.        Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 45, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.