direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijventerrein
Plan: Wymbritseradiel-Oost
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.06830000WYMOOSTUITW-

Algemene Procedurebepalingen

 

a.              Bij het verlenen van de vrijstelling als bedoeld in:

-                 artikel 4, lid 4;

-                 artikel 5, lid 4;

-                 artikel 7, lid 4;

-                 artikel 12, lid 4;

-                 artikel 13, lid 4;

-                 artikel 14, lid 3;

-                 artikel 18;

-                 artikel 21, lid 2,

is de volgende procedure van toepassing:

1.              Het ontwerp-besluit ligt met de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 2 weken in het gemeentehuis ter inzage.

 

2.              Burgemeester en Wethouders geven tevoren kennis van de nederlegging van het ontwerp-besluit in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente verspreid worden en voorts op de gebruikelijke wijze.

 

3.              De kennisgeving houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om mondeling of schriftelijk zienswijzen tegen het ontwerp-besluit naar voren te brengen bij Burgemeester en Wethouders, gedurende de sub 1 genoemde termijn.

 

4.              Burgemeester en Wethouders delen aan hen die hun zienswijzen naar voren hebben gebracht de beslissing daaromtrent mede.

 

b.              Op de voorbereiding van het besluit tot wijziging als bedoeld in:

-                 artikel 3, lid 6;

-                 artikel 13, lid 7;

-                 artikel 14, lid 5;

-                 artikel 19,

is de in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.