direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijventerrein
Plan: Wymbritseradiel-Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.06830000WYMZUID-

Artikel 10 Recreatieve Doeleinden (jachthaven)

 

1.   Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor "recreatieve doeleinden (jachthaven)" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.              aanleggelegenheid ten behoeve van stalling en verhuur;

b.              beheervoorzieningen en sanitaire voorzieningen;

c.              water en oeverstroken;

d.              waterhuishouding en waterberging;

e.              waterhuishoudkundige voorzieningen;

f.                groenvoorzieningen;

g.              openbare nutsvoorzieningen;

h.              sport- en speelvoorzieningen;

i.                verkeers- en verblijfsvoorzieningen.

2.              Bouwvoorschriften

a.              Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van beheervoorzieningen en sanitaire voorzieningen gelden de volgende bepalingen:

1.              gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

2.              de goot- en bouwhoogte mogen niet meer dan de op de plankaart aangeven goot- en bouwhoogte bedragen;

3.              de dakhelling mag niet minder dan de op de plankaart aangegeven dakhelling bedragen.

 

b.              Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

1.              de bouwhoogte van terrein- en erfscheidingen niet meer dan 2 m mag bedragen;

2.              de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 6 m bedragen.

 

3.              Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

-                 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

-                 het straat- en bebouwingsbeeld;

-                 de sociale veiligheid;

-                 de verkeersveiligheid;

-                 de woonsituatie,

nadere eisen stellen aan de plaats en oppervlakte, goothoogte en bouwhoogte van de bebouwing.

 

4.              Gebruiksvoorschriften

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken dan wel te laten gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving. Als verboden gebruik wordt in elk geval aangemerkt:

-                 het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

 

5.              Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 4, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.